Budowa elektrowni fotowoltaicznej oraz promocja energii ze źródeł odnawialnych w gminie Puńsk

PV Energia Szypliszki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zrealizowała  projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0087/15 pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej oraz promocja energii ze źródeł odnawialnych w gminie Puńsk” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Cel projektu:  Budowa elektrowni fotowoltaicznej, która pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych energii z OZE.

Planowane efekty:

  • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
  • Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej
  • Tworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy

Wartość projektu: 2 329 361,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  979 592,32 PLN.