Produkcja energii przyjaznej środowisku w gminie Szypliszki

PV Energia Szypliszki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  zrealizowała projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-0085/15 pn. „Produkcja  energii przyjaznej środowisku w gminie Szypliszki” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Cel projektu:  Budowa elektrowni fotowoltaicznej, która pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych energii z OZE.

Planowane efekty:

  • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
  • Rozwój lokalnej współpracy międzysektorowej
  • Tworzenie nowych „zielonych” miejsc pracy

Wartość projektu: 3 786 911,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 615 449,37 PLN.